Odťahová služba HAVARIA TRANS

Odťa­ho­vá služ­ba Hava­ria Trans má cieľ v čo najk­rat­šom mož­nom čase pri­niesť pomoc moto­ris­tom v núdzi.

Čas­to nás postret­nú na ces­tá­ch neprí­jem­né situ­ácie v podo­be porú­ch na vozid­le, ale­bo doprav­nej neho­dy – havá­rie. Odťa­hov­ka Ban­ská Bys­tri­ca a náš team je pre tie­to situ­ácie vyško­le­ný a pri­pra­ve­ný rie­šiť ich čo v najk­rat­šej mož­nej dobe.

Dis­po­nu­je­me širo­kou šká­lou odťa­ho­vej
tech­ni­ky
. Vždy sa sna­ží­me adek­vát­ne k situ­ácii posie­lať odťa­ho­vé vozid­lo, aby sme po šetr­nej a eko­no­mic­kej strán­ke vyho­ve­li kli­en­to­vi, moto­ris­to­vi.

Stre­dis­ká odťa­ho­vá služ­ba v Ban­skej Bys­tri­ci, vo Zvo­le­ne a v Žia­ri nad Hro­nom sú pri­pra­ve­né slú­žiť moto­ris­tom nepretr­ži­te 24 hodín NON STOP.

Ján Ben­čík – odťa­ho­vá služ­ba Ban­ská Bys­tri­ca, Zvo­len, Žiar nad Hro­nom

Odťah osobných automobilov

Naša odťa­hov­ka ponú­ka ako jed­nu z hlav­ný­ch čin­nos­tí odťah osob­ný­ch voz­diel do 3,5 tony. Odťa­ho­vá služ­ba HAVARIA TRANS Vám vie vždy […]

READ MORE -

Odťah nákladných automobilov

Odťah náklad­ný­ch auto­mo­bi­lov a kami­ó­nov. Odťa­hov­ka náklad­ný­ch vozi­diel je schop­ná vyko­nať odtia­hnu­tie hoci­ja­ké­ho náklad­né­ho vozid­la, ale­bo vyko­nať odťah súp­ra­vy do […]

READ MORE -

Vyslobodzovanie vozidiel

Cie­ľom našej fir­my Hava­ria Trans, je v čo najk­rat­šom mož­nom čase pomôcť moto­ris­tom v núdzi. Čas­to nás postret­nú na ces­tá­ch neprí­jem­né […]

READ MORE -

Objednajte si odťah

Napíšte nám

Polož­ky ozna­če­né * sú povin­né
Referencie

Čo o nás povedali naši zákazníci
Čítajte viacej

O nás

Informácie o našej firme

Odťa­ho­vá služ­ba pre regi­ón Ban­ská Bys­tri­ca, Zvo­len, Žiar nad Hro­nom. Pra­cu­je­me NON-STOP 24 hodín (aj víken­dy a noc). Posky­tu­je­me aj bez­plat­né asis­tenč­né služ­by. Sme zmluv­ný par­tner pois­ťov­ní. Pomá­ha­me moto­ris­tom v núdzi, seri­óz­ne a pro­fe­si­onál­ne. Odťa­hov­ka pre kami­ó­ny. Vyslo­bo­dzo­va­nie vozi­diel. Odťah auta, odtia­hnu­tie váš­ho vozid­la, zabez­pe­če­nie asis­tenč­né služ­by, odvoz osôb, dovoz pohon­ný­ch hmôt.

Okrem odťa­ho­vej služ­by posky­tu­je­me aj služ­by pre­pra­vy mate­riá­lu, pre­pra­va vyso­ko­z­dviž­ný­ch vozí­kov.