Odťahová služba ASOS HAVARIA TRANS

Pomoc moto­ris­tom v núdzi v čo najk­rat­šom čase. 

  • poru­cha moto­ro­vé­ho vozid­la
  • doprav­ná neho­da
  • havá­ria

Odťa­hov­ka Ban­ská Bys­tri­ca má 

  • vyško­le­ný team
  • pri­pra­ve­ný pomôcť moto­ris­tom
  • v čo najk­rat­šej mož­nej dobe.

Naša odťa­ho­vá tech­ni­ka

Šetr­ne a eko­no­mic­ky 

Naše stre­dis­ká

  • Ban­ská Bys­tri­ca
  • Zvo­len
  • Žia­ri nad Hro­nom

24 hodín NON STOP.

Ján Ben­čík – odťa­ho­vá služ­ba Ban­ská Bys­tri­ca, Zvo­len, Žiar nad Hro­nom

Zakla­da­jú­ci člen aso­ciá­cie ASOS

Asociácia ASOS

Odťah osobných automobilov

Naša odťa­hov­ka ponú­ka ako jed­nu z hlav­ných čin­nos­tí odťah osob­ných voz­diel do 3,5 tony. Odťa­ho­vá služ­ba HAVARIA TRANS Vám vie vždy […]

READ MORE -

Odťah nákladných automobilov

Odťah náklad­ných auto­mo­bi­lov a kami­ó­nov. Odťa­hov­ka náklad­ných vozi­diel je schop­ná vyko­nať odtia­hnu­tie hoci­ja­ké­ho náklad­né­ho vozid­la, ale­bo vyko­nať odťah súp­ra­vy do […]

READ MORE -

Vyslobodzovanie vozidiel

Cie­ľom našej fir­my Hava­ria Trans, je v čo najk­rat­šom mož­nom čase pomôcť moto­ris­tom v núdzi. Čas­to nás postret­nú na ces­tách neprí­jem­né […]

READ MORE -

Objednajte si odťah

Napíšte nám

Polož­ky ozna­če­né * sú povin­né
Referencie

Čo o nás povedali naši zákazníci
Čítajte viacej

O nás

Informácie o našej firme

Odťa­ho­vá služ­ba pre regi­ón Ban­ská Bys­tri­ca, Zvo­len, Žiar nad Hro­nom. Pra­cu­je­me NON-STOP 24 hodín (aj víken­dy a noc). Posky­tu­je­me aj bez­plat­né asis­tenč­né služ­by. Sme zmluv­ný par­tner pois­ťov­ní. Pomá­ha­me moto­ris­tom v núdzi, seri­óz­ne a pro­fe­si­onál­ne. Odťa­hov­ka pre kami­ó­ny. Vyslo­bo­dzo­va­nie vozi­diel. Odťah auta, odtia­hnu­tie váš­ho vozid­la, zabez­pe­če­nie asis­tenč­né služ­by, odvoz osôb, dovoz pohon­ných hmôt.

Okrem odťa­ho­vej služ­by posky­tu­je­me aj služ­by pre­pra­vy mate­riá­lu, pre­pra­va vyso­ko­z­dviž­ných vozí­kov.