Odťahová služba stredisko Banská Bystrica

odtahova_sluzba_banska-bystrica

Odťa­hová služba Zvo­len volajte 24h: 0911349995

Odťa­hová služba firmy Hava­ria Trans ponúka moto­ris­tom pomoc v núdzi  v čo najk­rat­šom mož­nom čase. Naša odťa­hová služba promptne a seri­ózne zabez­pečí odťah vášho vozidla, vyberte si najs­po­ľah­li­vej­šiu odťa­hovku v okre­soch Ban­ská Bys­trica, Žiar nad Hro­nom, Zvo­len. Sme par­tneri všet­kých slo­ven­ských pois­ťovní. Naša odťa­hovka zabez­pe­čuje služby moto­ris­tom v okre­soch BB, ZV, ZH. K dis­po­zí­cií sú vám naše stre­diská v týchto mes­tách. Ak potre­bu­jete asis­tenčné služby zavo­lajte nám na číslo 0911 349 995 a spý­tajte sa na pod­rob­nosti.

Odťa­hová služba Ban­ská Bys­trica posky­tuje odťah vozi­diel v mes­tách a obciach v okrese Ban­ská Bys­trica: Badín · Baláže · Brusno · Čerín · Dolná Mičiná · Dolný Har­ma­nec · Dono­valy · Dúb­ra­vica · Har­ma­nec · Hia­deľ · Horná Mičiná · Horné Pršany · Hro­choť · Hron­sek · Kor­díky · Krá­liky · Kyn­ce­ľová · Luča­tín · Ľubie­tová · Mala­chov · Medzib­rod · Môce · Motyčky · Moš­te­nica · Môlča · Nemce · Oravce · Pod­ko­nice · Pohron­ský Buko­vec · Poniky · Pov­raz­ník · Prie­chod · Riečka · Sebe­dín-Bečov · Selce · Slo­ven­ská Ľupča · Staré Hory · Strel­níky · Špa­nia Dolina · Tajov · Turecká · Vlka­nová

Dokážeme pre vás zabezpečiť AJ BEZPLATNÝ ODŤAH v prípade dopravnej nehody

Zavolajte nám a považujte za vybavené!

0911 349 995

www.odtahovkabb.sk