Odťahová služba a asistenčné služby motoristom Zvolen

odtahova_sluzba_zvolen

Odťa­hová služba Zvo­len volajte 24h: 0911349995

Odťa­hová služba Zvo­len firmy Hava­ria Trans ponúka moto­ris­tom pomoc v núdzi  v čo najk­rat­šom mož­nom čase. Naša odťa­hová služba promptne a seri­ózne zabez­pečí odťah vášho vozidla, vyberte si najs­po­ľah­li­vej­šiu odťa­hovku v okre­soch Ban­ská Bys­trica, Žiar nad Hro­nom, Zvo­len. Sme par­tneri všet­kých slo­ven­ských pois­ťovní. Naša odťa­hovka zabez­pe­čuje služby moto­ris­tom v okre­soch BB, ZV, ZH. Ak potre­bu­jete asis­tenčné služby zavo­lajte nám na číslo 0911 349 995 a spý­tajte sa na pod­rob­nosti.

Odťah vozidiel a asistenčné služby v okrese Zvolen:

Odťa­hovka Babiná · Bacú­rov · Bre­ziny · Budča · Bzov­ská Lehôtka · Dobrá Niva · Dubové · Hron­ská Brez­nica · Ková­čová · Lešť (vojen­ský obvod) · Lies­ko­vec · Luka­vica · Michal­ková · Očová · Ostrá Lúka · Plie­šovce · Podzám­čok · Sása · Siel­nica · Tŕnie · Turová · Veľká Lúka · Zvo­len­ská Sla­tina · Železná Brez­nica

Odťahová služba Sliač

Ak ste uviazli na ceste a neviete si rady, odťa­hová služba Zvo­len Hava­ria Trans vás v čo najk­rat­šom čase vyslo­bodí z akej­koľ­vek nepred­ví­da­teľ­nej situ­ácie.

Dopravná nehoda alebo poru­cha vozidla už viac nebude pre vás nez­vlád­nu­teľ­ným prob­lé­mom. Náš vyško­lený team pra­cov­ní­kov sa vás ochotne ujme a nedo­volí neprí­jem­nos­tiam na ces­tách, aby vám spô­so­bo­vali zby­točné vrásky.

V prípade akýchkoľvek problémov nezúfajte, zachovajte si chladnú hlavu a jednoducho zavolajte na telefónne číslo 0911 349 995.

Pris­pô­so­bu­jeme sa vašej situ­ácii – v port­fó­liu odťa­hovky Zvo­len máme veľké množ­stvo odťa­ho­vej tech­niky, aby nás žiadny váš prob­lém neprek­va­pil. Mys­líme na nášho kli­enta a vždy posie­lame vozidlo adek­vátne okol­nos­tiam, čím sa vyh­neme zby­toč­ným nákla­dom a šet­ríme vaše peniaze.

V odťa­hovke Zvo­len držíme krok s požia­dav­kami moder­nej doby a sna­žíme sa pri­ná­šať a zavá­dzať ino­vá­cie do našej odťa­ho­vej tech­niky a slu­žieb. Chceme ponúk­nuť prvo­triedny ser­vis a pro­fe­si­onálny prí­stup, aby sme čo naj­lep­šie vyho­veli vašim požia­dav­kám.

Orga­ni­zo­va­nosť a ope­ra­tívne rie­še­nia situ­ácii sa odzr­kad­ľujú na rých­losti nášho ser­visu. GPS a rádi­ové sta­nice sú samoz­rej­mos­ťou v kaž­dom vozidle, umož­ňujú nám ihneď rea­go­vať na nové nepred­ví­da­teľné situ­ácie na ces­tách a tak zefek­tív­ňo­vať kva­litu posky­to­va­ných slu­žieb.

Odťa­hová služba Zvo­len posky­tuje aj odťah náklad­ných vozi­diel, odťah kami­ó­nov, pre­voz áut na STK, odťah a pre­voz VZV (vyso­ko­z­dvižné vozíky).

Zabez­pe­ču­jeme pre vás aj ďal­šie služby, ako je naprí­klad pre­prava a pre­voz vozi­diel na dlhé trasy, poskyt­nu­tie náh­rad­ného vozidla alebo aj pre­prava 9-miest­nym vozid­lom

Odťa­hovka ASOS Zvo­len je vám k dis­po­zí­cii 24 hodín denne, takže sa už nemu­síte báť žiad­nej situ­ácie na ces­tách v akom­koľ­vek čase.

Hava­ria­trans s.r.o. pobočka: Lies­kov­ská cesta 96001 Zvo­len cen­trálny dis­pe­čing Ban­ská Bys­trica

Dokážeme pre vás zabezpečiť AJ BEZPLATNÝ ODŤAH v prípade dopravnej nehody

Zavolajte nám a považujte za vybavené!

0911 349 995