Odťa­ho­vá služ­ba stre­dis­ko Žiar nad Hro­nom

Hava­ria Trans – Odťa­ho­vá služ­ba Žiar nad Hro­nom

Odťa­ho­vá služ­ba Žiar nad Hro­nom – Hava­ria Trans je odpo­ve­ďou na kaž­dú neprí­jem­nú situ­áciu na ces­tách. Spo­ľah­ni­te sa na nás, za čo najk­rat­ší čas vás vyslo­bo­dí­me z akých­koľ­vek neprí­jem­nos­tí.

Vyško­le­ný team sa o vás a vaše vozid­lo posta­rá nie­len v prí­pa­de poru­chy, ale aj doprav­nej neho­dy. Ak nasta­ne prob­lém, nevá­haj­te a kon­tak­tuj­te nás na tele­fón­nom čís­le 0911 349 995.

Neprek­va­pí nás žiad­na situ­ácia, dis­po­nu­je­me rôz­no­ro­dou odťa­ho­vou tech­ni­kou, aby sme čo najv­hod­nej­šie a nej­lep­šie pokry­li vaše požia­dav­ky a záro­veň veľ­mi neza­ťa­žo­va­li vašu peňa­žen­ku.

Dôle­ži­tým bodom našej čin­nos­ti je neus­tá­la moder­ni­zá­cia vozo­vé­ho par­ku. Sme si vedo­mí, že požia­dav­ky doby sa neus­tá­le zvy­šu­jú a sme pri­pra­ve­ní s ňou držať krok. Pro­fe­si­onál­ny výkon a kva­li­ta našich slu­žieb sú zaklad­ný­mi pilier­mi náš­ho ser­vi­su. Kaž­dé vozid­lo je vyba­ve­né GPS a rádi­ový­mi sta­ni­ca­mi, čo umož­ňu­je ope­ra­tív­ne rie­še­nie prob­lé­mov pria­mo z dis­pe­čin­gu, čím šet­rí­me nie­len váš čas, ale aj penia­ze.

Posky­tu­je­me aj ďal­šie služ­by, pod­ľa vašich požia­da­viek vie­me zabez­pe­čiť pre­pra­vu vozi­diel na dlhé tra­sy, samoz­rej­mos­ťou je aj pre­voz pra­cov­ných a vyso­ko­z­dviž­ných plo­šín ale­bo trak­to­rov. V prí­pa­de potre­by vám poskyt­ne­me náh­rad­né vozid­lo ako aj pre­pra­vu osôb 9-miest­nym vozid­lom.

Odťa­hov­ka Žiar nad Hro­nom rie­ši vaše prob­lé­my nons­top 24 hodín den­ne, nevá­haj­te a obráť­te sa na nás!

www.odtahovkazh.sk