Odťahová služba ASOS HAVARIA TRANS

Pomoc moto­ris­tom v núdzi v čo najk­rat­šom čase.

  • poru­cha moto­ro­vé­ho vozid­la
  • doprav­ná neho­da
  • havá­ria

Odťa­hov­ka Ban­ská Bys­tri­ca má

  • vyško­le­ný team
  • pri­pra­ve­ný pomôcť moto­ris­tom
  • v čo najk­rat­šej mož­nej dobe.

Naša odťa­ho­vá tech­ni­ka

Šetr­ne a eko­no­mic­ky 

Naše stre­dis­ká

  • Ban­ská Bys­tri­ca
  • Zvo­len
  • Žia­ri nad Hro­nom

24 hodín NON STOP.

Ján Ben­čík – odťa­ho­vá služ­ba Ban­ská Bys­tri­ca, Zvo­len, Žiar nad Hro­nom

Zakla­da­jú­ci člen aso­ciá­cie ASOS

Asociácia ASOS

Odťah osobných automobilov

Jed­nou z našich hlav­ných čin­nos­tí je odťah voz­diel do 3,5 tony. Môže­te sa na nás kedy­koľ­vek obrá­tiť so žia­dos­ťou o […]

READ MORE -

Odťah nákladných automobilov

Odťah náklad­ných auto­mo­bi­lov a kami­ó­nov. Odťa­hov­ka náklad­ných vozi­diel je schop­ná vyko­nať odtia­hnu­tie hoci­ja­ké­ho náklad­né­ho vozid­la, ale­bo vyko­nať odťah súp­ra­vy do […]

READ MORE -

Vyslobodzovanie havarovaných vozidiel

Potre­bu­je­te vyslo­bo­diť svo­je hava­ro­va­né ale­bo zapad­nu­té vozid­lo, vytiah­nuť auto­mo­bil? Nie je prob­lém ! Naša odťa­ho­va­cia a vyslo­bo­dzo­va­cia tech­ni­ka je adek­vát­na […]

READ MORE -

Objednajte si odťah

Napíšte nám

Položky označené * sú povinné
Referencie

Čo o nás povedali naši zákazníci
Čítajte viacej

O nás

Informácie o našej firme

Odťahová služba pre región Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom. Pracujeme NON-STOP 24 hodín (aj víkendy a noc). Poskytujeme aj bezplatné asistenčné služby. Sme zmluvný partner poisťovní. Pomáhame motoristom v núdzi, seriózne a profesionálne. Odťahovka pre kamióny. Vyslobodzovanie vozidiel. Odťah auta, odtiahnutie vášho vozidla, zabezpečenie asistenčné služby, odvoz osôb, dovoz pohonných hmôt.

Okrem odťahovej služby poskytujeme aj služby prepravy materiálu, preprava vysokozdvižných vozíkov.