Odťahová služba HAVARIA TRANS

Cie­ľom našej firmy Hava­ria Trans, je v čo najk­rat­šom mož­nom čase pomôcť moto­ris­tom v núdzi.

Často nás postretnú na ces­tách neprí­jemné situ­ácie v podobe porúch na vozidle, alebo doprav­nej nehody. Náš team je pre tieto situ­ácie vyško­lený a pri­pra­vený rie­šiť ich čo v najk­rat­šej mož­nej dobe.

Dis­po­nu­jeme širo­kou šká­lou odťa­ho­vej
tech­niky
. Vždy sa sna­žíme adek­vátne k situ­ácii posie­lať odťa­hové vozidlo, aby sme po šetr­nej a eko­no­mic­kej stránke vyho­veli kli­en­tovi, moto­ris­tovi.

Naše stre­diská v Ban­skej Bys­trici, vo Zvo­lene a v Žiari nad Hro­nom sú pri­pra­vené slú­žiť moto­ris­tom nepretr­žite 24 hodín NON STOP.

Ján Ben­čík

Odťah osobných automobilov

Naša odťa­hovka ponúka ako jednu z hlav­ných čin­ností odťah osob­ných voz­diel do 3,5 tony. Odťa­hová služba HAVARIA TRANS Vám vie vždy […]

Čítaj viacej... -

Odťah nákladných automobilov

Odťah náklad­ných auto­mo­bi­lov a kami­ó­nov. Odťa­hovka náklad­ných vozi­diel je schopná vyko­nať odtia­hnu­tie hoci­ja­kého náklad­ného vozidla, alebo vyko­nať odťah súp­ravy do […]

Čítaj viacej... -

Vyslobodzovanie vozidiel

Odťa­hová služba Hava­ria Trans sa snaží v čo najk­rat­šom mož­nom čase pomôcť moto­ris­tom v núdzi. Často nás postretnú na ces­tách neprí­jemné […]

Čítaj viacej... -

Objednajte si odťah

Napíšte nám

Položky ozna­čené * sú povinné
Referencie

Čo o nás povedali naši zákazníci
Čítajte viacej

O nás

Informácie o našej firme

Odťa­hová služba pre región Ban­ská Bys­trica, Zvo­len, Žiar nad Hro­nom. Pra­cu­jeme NON-STOP 24 hodín (aj víkendy a noc). Posky­tu­jeme aj bez­platné asis­tenčné služby. Sme zmluvný par­tner pois­ťovní. Pomá­hame moto­ris­tom v núdzi, seri­ózne a pro­fe­si­onálne. Odťa­hovka pre kami­óny. Vyslo­bo­dzo­va­nie vozi­diel. Odťah auta, odtia­hnu­tie vášho vozidla, zabez­pe­če­nie asis­tenčné služby, odvoz osôb, dovoz pohon­ných hmôt.

Okrem odťa­ho­vej služby posky­tu­jeme aj služby pre­pravy mate­riálu, pre­prava vyso­ko­z­dviž­ných vozí­kov.