Potre­bu­je­te vyslo­bo­diť svo­je hava­ro­va­né ale­bo zapad­nu­té vozid­lo, vytiah­nuť auto­mo­bil? Nie je prob­lém !

Naša odťa­ho­va­cia a vyslo­bo­dzo­va­cia tech­ni­ka je adek­vát­na na kaž­dý druh zása­hu, či už je Vaše hava­ro­va­né ale­bo zapad­nu­té vozid­lo v poto­ku, na stro­me, ale­bo pod vodou.