Ser­vis­né vozid­lo na rých­lu pomoc moto­ris­tom na ces­tách v prí­pa­de vybi­tia baté­rie, zabuc­hnu­tia kľú­čov, defek­tu. X

Fiat Fiori­no