Malý odťa­ho­vý a vyslo­bo­dzo­va­cí špe­ciál. Navi­ják vpre­du aj vza­du, náhon 4X4, výš­ko­vé sanie vzdu­chu ale aj reduk­cia zaru­ču­jú maxi­mál­nu prie­chod­nosť teré­nom. Ako jedi­né vozid­lo svoj­ho dru­hu v stre­do­slo­ven­skom kra­ji je schop­né poskyt­núť tech­nic­kú pomoc, ale­bo odťah aj v pod­zem­ných gará­žach nákup­ných cen­tier.