V našom vozo­vom par­ku máme dve vozid­lá vyba­ve­né hyd­rau­lic­ký­mi ruka­mi.