Potrebujete vytiahnuť? Nie je problém !

Odťahová služba Banská Bystrica

Máme adek­vát­nu tech­ni­ku na kaž­dý druh zása­hu, či už je Vaše vozid­lo v poto­ku, na stro­me, ale­bo pod vodou.