Odťahová služba stredisko Banská Bystrica

odtahova_sluzba_banska-bystrica

Odťa­ho­vá služ­ba Zvo­len volaj­te 24h: 0911349995

Odťa­ho­vá služ­ba fir­my Hava­ria Trans ponú­ka moto­ris­tom pomoc v núdzi  v čo najk­rat­šom mož­nom čase. Naša odťa­ho­vá služ­ba prompt­ne a seri­óz­ne zabez­pe­čí odťah váš­ho vozid­la, vyber­te si najs­po­ľah­li­vej­šiu odťa­hov­ku v okre­soch Ban­ská Bys­tri­ca, Žiar nad Hro­nom, Zvo­len. Sme par­tne­ri všet­kých slo­ven­ských pois­ťov­ní. Naša odťa­hov­ka zabez­pe­ču­je služ­by moto­ris­tom v okre­soch BB, ZV, ZH. K dis­po­zí­cií sú vám naše stre­dis­ká v tých­to mes­tách. Ak potre­bu­je­te asis­tenč­né služ­by zavo­laj­te nám na čís­lo 0911 349 995 a spý­taj­te sa na pod­rob­nos­ti.

Odťa­ho­vá služ­ba Ban­ská Bys­tri­ca posky­tu­je odťah vozi­diel v mes­tách a obciach v okre­se Ban­ská Bys­tri­ca: Badín · Balá­že · Brus­no · Čerín · Dol­ná Miči­ná · Dol­ný Har­ma­nec · Dono­va­ly · Dúb­ra­vi­ca · Har­ma­nec · Hia­deľ · Hor­ná Miči­ná · Hor­né Prša­ny · Hro­choť · Hron­sek · Kor­dí­ky · Krá­li­ky · Kyn­ce­ľo­vá · Luča­tín · Ľubie­to­vá · Mala­chov · Medzib­rod · Môce · Motyč­ky · Moš­te­ni­ca · Môl­ča · Nemce · Orav­ce · Pod­ko­ni­ce · Pohron­ský Buko­vec · Poni­ky · Pov­raz­ník · Prie­chod · Rieč­ka · Sebe­dín-Bečov · Sel­ce · Slo­ven­ská Ľup­ča · Sta­ré Hory · Strel­ní­ky · Špa­nia Doli­na · Tajov · Turec­ká · Vlka­no­vá

Dokážeme pre vás zabezpečiť AJ BEZPLATNÝ ODŤAH v prípade dopravnej nehody

Zavolajte nám a považujte za vybavené!

0911 349 995

www.odtahovkabb.sk

[Google_Maps_WD id=2 map=2]