Jed­nou z našich hlav­ných čin­nos­tí je odťah voz­diel do 3,5 tony. Môže­te sa na nás kedy­koľ­vek obrá­tiť so žia­dos­ťou o pomoc na ces­te, vždy Vám vie­me zaru­čiť, že Vám bude poskyt­nu­tá adek­vát­na pomoc.

Na tele­fón­nom čís­le 0911 349 995 náj­du naši kli­en­ti rie­še­nie z často­krát neprí­jem­nej uda­los­ti. Dis­po­nu­je­me širo­kou šká­lou odťa­ho­vej tech­ni­ky. Vždy sa sna­ží­me adek­vát­ne k situ­ácii posie­lať odťa­ho­vé vozid­lo, aby sme po šetr­nej a eko­no­mic­kej strán­ke vyho­ve­li kli­en­to­vi, moto­ris­to­vi.

Naše vozid­lá sú vyba­ve­né GPS zaria­de­nia­mi a rádi­os­ta­ni­ca­mi, čím vie­me z dis­pe­čin­gu ope­ra­tív­ne rie­šiť zapek­li­té situ­ácie v čo najk­rat­šom mož­nom časo­vom hori­zon­te. Naša odťa­ho­vá služ­ba má svo­je stre­dis­ká v Ban­skej Bys­tri­ci, vo Zvo­le­ne a v Žia­ri nad Hro­nom, tak­že odťa­hov­ka je pri­pra­ve­ná slú­žiť moto­ris­tom nepretr­ži­te 24 hodín NON STOP.

Odťah náklad­ných auto­mo­bi­lov a kami­ó­nov. Odťa­hov­ka náklad­ných vozi­diel je schop­ná vyko­nať odtia­hnu­tie hoci­ja­ké­ho náklad­né­ho vozid­la, ale­bo vyko­nať odťah súp­ra­vy do cel­ko­vej hmot­nos­ti 40 ton. Na tel. čís­le 0911 349 995 náj­du naši kli­en­ti rie­še­nie z často­krát neprí­jem­nej úda­los­ti.

Dis­po­nu­je­me širo­kou šká­lou odťa­ho­vej tech­ni­ky. Vždy sa sna­ží­me adek­vát­ne k situ­ácii posie­lať odťa­ho­vé vozid­lo, aby sme po šetr­nej a eko­no­mic­kej strán­ke vyho­ve­li kli­en­to­vi, moto­ris­to­vi.

Sna­ží­me sa držať krok s dobou a inves­tu­je­me do moder­ni­zá­cie vozo­vé­ho par­ku, ako aj na cer­ti­fi­ko­va­né príp­rav­ky potreb­né k pro­fe­si­onál­ne­mu výko­nu našej čin­nos­ti. Posky­tu­je­me moto­ris­tom asis­tenč­né služ­by. Sme par­tner všet­kých pois­ťov­ní.

Naše odťa­ho­vé vozid­lá sú vyba­ve­né GPS zaria­de­nia­mi a rádi­os­ta­ni­ca­mi, čím vie­me z dis­pe­čin­gu náklad­nej odťa­ho­vej služ­by ope­ra­tív­ne rie­šiť zapek­li­té situ­ácie v čo najk­rat­šom mož­nom časo­vom hori­zon­te.

Naša náklad­ná odťa­ho­vá služ­ba má svo­je stre­dis­ká v Ban­skej Bys­tri­ci, vo Zvo­le­ne a v Žia­ri nad Hro­nom, tak­že odťa­hov­ka je pri­pra­ve­ná slú­žiť moto­ris­tom nepretr­ži­te 24 hodín NON STOP.

Potre­bu­je­te vyslo­bo­diť svo­je hava­ro­va­né ale­bo zapad­nu­té vozid­lo, vytiah­nuť auto­mo­bil? Nie je prob­lém !

Naša odťa­ho­va­cia a vyslo­bo­dzo­va­cia tech­ni­ka je adek­vát­na na kaž­dý druh zása­hu, či už je Vaše hava­ro­va­né ale­bo zapad­nu­té vozid­lo v poto­ku, na stro­me, ale­bo pod vodou.