Naša odťa­hov­ka ponú­ka ako jed­nu z hlav­ných čin­nos­tí odťah osob­ných voz­diel do 3,5 tony. Odťa­ho­vá služ­ba HAVARIA TRANS Vám vie vždy zaru­čiť, že Vám bude poskyt­nu­tá adek­vát­na pomoc v núdzi na ces­tách. Môže­te sa na nás kedy­koľ­vek obrá­tiť so žia­dos­ťou o pomoc na ces­te,

Na tele­fón­nom čís­le 0911 349 995 náj­du naši kli­en­ti rie­še­nie z často­krát neprí­jem­nej uda­los­ti. Odťa­hov­ka Ban­ská Bys­tri­ca dis­po­nu­je širo­kou šká­lou odťa­ho­vej tech­ni­ky. Vždy sa sna­ží­me adek­vát­ne k situ­ácii posie­lať odťa­ho­vé vozid­lo, aby sme po šetr­nej a eko­no­mic­kej strán­ke vyho­ve­li kli­en­to­vi, moto­ris­to­vi. Sme par­tne­ri pois­ťov­ní a doká­že­me zabez­pe­čiť asis­tenč­né služ­by aj zdar­ma (naj­mä v prí­pa­de neho­dy)

Naše odťa­ho­vé vozid­lá sú vyba­ve­né GPS zaria­de­nia­mi a rádi­os­ta­ni­ca­mi, čím vie­me z dis­pe­čin­gu ope­ra­tív­ne rie­šiť zapek­li­té situ­ácie v čo najk­rat­šom mož­nom časo­vom hori­zon­te. Naša odťa­ho­vá služ­ba NON STOP má svo­je stre­dis­ká v Ban­skej Bys­tri­ci, vo Zvo­le­ne a v Žia­ri nad Hro­nom, tak­že odťa­hov­ka je pri­pra­ve­ná slú­žiť moto­ris­tom nepretr­ži­te 24 hodín NON STOP.

Odťah náklad­ných auto­mo­bi­lov a kami­ó­nov. Odťa­hov­ka náklad­ných vozi­diel je schop­ná vyko­nať odtia­hnu­tie hoci­ja­ké­ho náklad­né­ho vozid­la, ale­bo vyko­nať odťah súp­ra­vy do cel­ko­vej hmot­nos­ti 40 ton. Na tel. čís­le 0911 349 995 náj­du naši kli­en­ti rie­še­nie z často­krát neprí­jem­nej úda­los­ti.

Dis­po­nu­je­me širo­kou šká­lou odťa­ho­vej tech­ni­ky. Vždy sa sna­ží­me adek­vát­ne k situ­ácii posie­lať odťa­ho­vé vozid­lo, aby sme po šetr­nej a eko­no­mic­kej strán­ke vyho­ve­li kli­en­to­vi, moto­ris­to­vi.

Sna­ží­me sa držať krok s dobou a inves­tu­je­me do moder­ni­zá­cie vozo­vé­ho par­ku, ako aj na cer­ti­fi­ko­va­né príp­rav­ky potreb­né k pro­fe­si­onál­ne­mu výko­nu našej čin­nos­ti. Posky­tu­je­me moto­ris­tom asis­tenč­né služ­by. Sme par­tner všet­kých pois­ťov­ní.

Naše odťa­ho­vé vozid­lá sú vyba­ve­né GPS zaria­de­nia­mi a rádi­os­ta­ni­ca­mi, čím vie­me z dis­pe­čin­gu náklad­nej odťa­ho­vej služ­by ope­ra­tív­ne rie­šiť zapek­li­té situ­ácie v čo najk­rat­šom mož­nom časo­vom hori­zon­te.

Naša náklad­ná odťa­ho­vá služ­ba má svo­je stre­dis­ká v Ban­skej Bys­tri­ci, vo Zvo­le­ne a v Žia­ri nad Hro­nom, tak­že odťa­hov­ka je pri­pra­ve­ná slú­žiť moto­ris­tom nepretr­ži­te 24 hodín NON STOP.

Cie­ľom našej fir­my Hava­ria Trans, je v čo najk­rat­šom mož­nom čase pomôcť moto­ris­tom v núdzi.

Čas­to nás postret­nú na ces­tách neprí­jem­né situ­ácie v podo­be porúch na vozid­le, ale­bo doprav­nej neho­dy. Náš team je pre tie­to situ­ácie vyško­le­ný a pri­pra­ve­ný rie­šiť ich čo v najk­rat­šej mož­nej dobe.

Môže­te sa na nás obrá­tiť na tele­fón­nom čís­le 0911 349 995 kde náj­du naši kli­en­ti rie­še­nie z často­krát neprí­jem­nej úda­los­ti.

Dis­po­nu­je­me širo­kou šká­lou odťa­ho­vej tech­ni­ky. Vždy sa sna­ží­me adek­vát­ne k situ­ácii posie­lať odťa­ho­vé vozid­lo, aby sme po šetr­nej a eko­no­mic­kej strán­ke vyho­ve­li kli­en­to­vi, moto­ris­to­vi.

Sna­ží­me sa držať krok s dobou a inves­tu­je­me do moder­ni­zá­cie vozo­vé­ho par­ku, ako aj na cer­ti­fi­ko­va­né príp­rav­ky potreb­né k pro­fe­si­onál­ne­mu výko­nu našej čin­nos­ti.

Naše vozid­lá sú vyba­ve­né GPS zaria­de­nia­mi a rádi­os­ta­ni­ca­mi, čím vie­me z dis­pe­čin­gu ope­ra­tív­ne rie­šiť zapek­li­té situ­ácie v čo najk­rat­šom mož­nom časo­vom hori­zon­te.

Ďalej posky­tu­je­me dopl­n­ko­vé služ­by a to hlav­ne pre­pra­vy vozi­diel na dlhé tra­sy, pre­vo­zy pra­cov­ných plo­šín, trak­to­rov, vysko­z­dviž­ných plo­šín, poskyt­nu­tie náh­rad­né­ho vozid­la, aj pre­pra­vu osôb 9 miest­nym vozid­lom.

Naše stre­dis­ká v Ban­skej Bys­tri­ci, vo Zvo­le­ne a v Žia­ri nad Hro­nom sú pri­pra­ve­né slú­žiť moto­ris­tom nepret­ri­ži­te 24 hodín Nons­top.

Ján Ben­čík