Odťa­ho­vá služ­ba Hava­ria Trans sa sna­ží v čo najk­rat­šom mož­nom čase pomôcť moto­ris­tom v núdzi.

Čas­to nás postret­nú na ces­tách neprí­jem­né situ­ácie v podo­be porúch na vozid­le, ale­bo doprav­nej neho­dy. Náš team je pre tie­to situ­ácie vyško­le­ný a pri­pra­ve­ný rie­šiť ich čo v najk­rat­šej mož­nej dobe. Môže­te sa na nás obrá­tiť na tele­fón­nom čís­le 0911 349 995 kde náj­du naši kli­en­ti rie­še­nie z často­krát neprí­jem­nej úda­los­ti.

Dis­po­nu­je­me širo­kou šká­lou odťa­ho­vej tech­ni­ky. Vždy sa sna­ží­me adek­vát­ne k situ­ácii posie­lať odťa­ho­vé vozid­lo, aby sme po šetr­nej a eko­no­mic­kej strán­ke vyho­ve­li kli­en­to­vi, motoristovi.Snažíme sa držať krok s dobou a inves­tu­je­me do moder­ni­zá­cie vozo­vé­ho par­ku, ako aj na cer­ti­fi­ko­va­né príp­rav­ky potreb­né k pro­fe­si­onál­ne­mu výko­nu našej čin­nos­ti. Naše vozid­lá sú vyba­ve­né GPS zaria­de­nia­mi a rádi­os­ta­ni­ca­mi, čím vie­me z dis­pe­čin­gu ope­ra­tív­ne rie­šiť zapek­li­té situ­ácie v čo najk­rat­šom mož­nom časo­vom hori­zon­te. Ďalej posky­tu­je­me dopl­n­ko­vé služ­by a to hlav­ne pre­pra­va vozi­diel na dlhé tra­sy, pre­voz pra­cov­ných plo­šín, pre­voz trak­to­rov, vyso­ko­z­dviž­ných plo­šín, poskyt­nu­tie náh­rad­né­ho vozid­la, aj pre­pra­vu osôb 9 miest­nym vozid­lom.
Naše stre­dis­ká v Ban­skej Bys­tri­ci, vo Zvo­le­ne a v Žia­ri nad Hro­nom sú pri­pra­ve­né slú­žiť moto­ris­tom nepretr­ži­te 24 hodín Nons­top.