Odťa­ho­va­cí špe­ciál, spĺňa­jú­ci nor­mu Euro 4+ vyba­ve­ný spúš­ťa­cou plo­ši­nou o nos­nos­ti 4,8 tony a hyd­rau­lic­kou rukou s nos­nos­ťou 2,5 tony. Nechý­ba tak­tiež vid­la, vďa­ka kto­rej sme schop­ní pre­viezť naraz dve vozid­lá. Na plo­ši­ne je osa­de­ný výkon­ný navi­ják Super­winch o ťaž­nej sile 7 ton.

havariatrans-odtahova-sluzba-banska-bystrica-zvolen-havariatrans-odtahova-sluzba-banska-bystrica-zvolen-avia01