Vozid­lo vyba­ve­né hyd­rau­lic­kou sklop­nou plo­ši­nou o nos­nos­ti 3 tony s hyd­rau­lic­kým navi­já­kom Super­winch. Za kabí­nou sa tak­tiež nachá­dza novin­ka na Slo­ven­sku – HSRS (Hava­ria Side Reco­ve­ry Sys­tem), čo je zaria­de­nie na vyslo­bo­dzo­va­nie vozi­diel, kto­ré sú mimo ces­ty. Ten­to sys­tém pohá­ňa samos­tat­ný elek­tric­ký navi­ják Super­winch, kde lano ide vždy cez dve klad­ky, čo umož­ňu­je fakt sil­ný ťah.

MAN / Euro 3

MAN / Euro 3

MAN / Euro 3