Ochra­na osob­ných úda­jov apli­ká­cie Odta­ho­va sluz­ba Hava­ria­Trans

Pou­ží­va­me úda­je na zlep­še­nie vyko­ná­va­nia našich slu­žieb, kto­ré posky­tu­je­me.

Zber dát

Pou­ží­va­ním apli­ká­cie Odta­ho­va sluz­ba Hava­ria­Trans súhla­sí­te so zhro­maž­ďo­va­ním, pou­ží­va­ním a zdie­ľa­ním Vašich osob­ných úda­jov, kto­ré sú v súla­de s tou­to ochra­nou ochra­nou osob­ných úda­jov.

Táto apli­ká­cia zhro­maž­ďu­je urči­té osob­né úda­je od pou­ží­va­te­ľov.

Zhr­nu­tie Ochra­ny osob­ných úda­jov

Dru­hy zhro­maž­ďo­va­ných úda­jov

1. Tele­fón­ne čís­lo pou­ží­va­te­ľa

2. Zis­ťo­va­nie polo­hy

Osob­né úda­je sú zhro­maž­de­né na násle­du­jú­ce úče­ly a na násle­du­jú­ce služ­by:

1. Tele­fón­ne čís­lo pou­ží­va­te­ľa

Medzi typy osob­ných úda­jov, kto­ré táto apli­ká­cia zbie­ra, sama ale­bo pro­stred­níc­tvom tre­tích strán pat­ria: tele­fón­ne čís­lo – umož­ňu­je čítať stav a iden­ti­tu tele­fó­nu, kto­ré sú potreb­né výhrad­ne pre spo­je­nie sa s fir­mou, pre poskyt­nu­tie slu­žieb.

Aké­koľ­vek pou­ži­tie cookies – ale­bo iných sle­do­va­cích nástro­jov – apli­ká­cia, jej vlast­ní­ci slu­žieb ale­bo tre­tia stra­na pou­ží­va­ná tou­to apli­ká­ci­ou, ak nie je uve­de­né inak, slú­ži na iden­ti­fi­ká­ciu pou­ží­va­te­ľa ale­bo pamä­ti pre­fe­ren­cií, len za úče­lom poskyt­nu­tia služ­by poža­do­va­né uží­va­te­ľom.

Nepos­kyt­nu­tie urči­tých osob­ných úda­jov môžu zne­mož­niť posky­to­va­nie urči­tých slu­žieb pre túto apli­ká­ciu.

Pou­ží­va­te­lia sú zod­po­ved­ní za aké­koľ­vek osob­né dáta tre­tích strán zís­ka­ných pub­li­ko­va­ním ale­bo zdie­ľa­ním pomo­cou tej­to apli­ká­cie a potvr­dzu­jú, že majú súhlas tre­tej stra­ny poskyt­núť úda­je vlast­ní­ko­vi.

2. Zis­ťo­va­nie polo­hy

Tie­to osob­né úda­je apli­ká­cia posie­la maji­te­ľo­vi apli­ká­cie pomo­cou GPS a sie­te na zis­te­nie potreb­ných infor­má­cií Vašej polo­hy, aby Vás bolo mož­né vyhľa­dať pre poskyt­nu­tie poža­do­va­nej odťa­ho­vej služ­by (úče­ly pomo­ci na ces­te, odťah, ser­vis a pod.), kto­rú vyko­ná­va naša fir­ma.

Ako môže­me pou­žiť Vaše osob­né úda­je?

Môže­me pou­žiť Vaše úda­je pre násle­du­jú­ce úče­ly:

  • Na zis­te­nie Vašej polo­hy, pre náj­de­nie mies­ta kde sa nahá­dza­te, aby sme zis­ti­li kde je potreb­né služ­bu vyko­nať

  • Na rie­še­nie akých­koľ­vek prob­lé­mov spo­je­ných s naši­mi služ­ba­mi

  • Na spra­co­va­nie Vašich objed­ná­vok

Režim a mies­to spra­co­va­nia dát

Metó­dy spra­co­va­nia

Správ­ca úda­jov spra­co­vá­va úda­je pou­ží­va­te­ľov riad­nym spô­so­bom a prij­me vhod­né bez­peč­nost­né opat­re­nia, aby sa zabrá­ni­lo neo­práv­ne­né­mu prí­stu­pu, zve­rej­ne­nia, zme­nám ale­bo neo­práv­ne­né­mu zni­če­niu dát. Spra­co­va­nie dát sa vyko­ná­va pomo­cou počí­ta­ča ale­bo IT nástro­ja, kto­rý je povo­le­ný pre násle­du­jú­ce orga­ni­zač­ne postu­py a reži­my prí­sne vzťa­hu­jú­ce sa k uve­de­ným úče­lom. Okrem kon­tro­ly dát, v nie­kto­rých prí­pa­doch môžu byť úda­je prí­stup­né pre urči­té typy pove­re­ným oso­bám, kto­rých čin­nosť súvi­sí s pre­vádz­kou webu (admi­ni­stra­tí­va, prá­vo, sprá­va sys­té­mu) ale­bo exter­né sub­jek­ty (naprí­klad posky­to­va­te­ľom tech­nic­kých slu­žieb tre­tích strán, IT firiem komu­ni­kač­ných agen­túr), kto­ré­ho vyme­nú­va, ak je to nut­né, pre úda­je spra­co­va­nia maji­te­ľa. Aktu­ali­zo­va­ný zoznam tých­to strán môže byť poža­do­va­ný od správ­cu úda­jov kedy­koľ­vek.

Mies­to

Dáta sú spra­co­va­né v pre­vádz­kach pra­cov­ní­kov správ­cu úda­jov aj i iných mies­tach, kde sa nachá­dza­jú oso­by, kto­ré sa zaobe­ra­jú spra­co­va­ním. Pre ďal­šie infor­má­cie obráť­te sa na správ­cu úda­jov.

Dáta sú ucho­va­né po dobu nevy­hnut­nú na poskyt­nu­tie slu­žieb poža­do­va­né uží­va­te­ľom, ale­bo uve­de­né úče­ly uve­de­né v tom­to doku­men­te a uží­va­teľ môže vždy poža­do­vať, aby správ­ca dát poza­sta­vi­la ale­bo odo­bra­la dáta.

Pou­ži­tie zhro­maž­de­ných úda­jov

Dáta týka­jú­ce sa uží­va­te­ľa sa zhro­maž­ďu­jú, aby maji­teľ posky­to­val svo­je služ­by, ako aj na násle­du­jú­ce úče­ly:

Osob­né úda­je pou­ži­té pre rôz­ne úče­ly sú opí­sa­né v kon­krét­nej čas­ti toh­to doku­men­tu.

Pod­rob­né infor­má­cie o spra­co­va­ní osob­ných úda­jov

Osob­né úda­je sú zhro­maž­ďo­va­né pre tie­to úče­ly a pomo­cou násle­dov­ných slu­žieb:

Práv­ne opat­re­nia

Osob­né úda­je uží­va­te­ľa môžu byť pou­ži­té na práv­ne úče­ly správ­cu dát na súde, ale­bo v eta­pách vedú­cich k mož­ným práv­nym kro­kom, vyplý­va­jú­ce z nespráv­ne­ho pou­ži­tia tej­to apli­ká­cie ale­bo súvi­sia­cich slu­žieb.

Uží­va­teľ pre­hla­su­je, že si uve­do­mu­je, že sprá­va dát môže byť potreb­ná na odha­le­nie osob­ných úda­jov na žia­dosť orgá­nov verej­nej sprá­vy.

Prá­va pou­ží­va­te­ľa

Pou­ží­va­te­lia majú prá­vo kedy­koľ­vek zis­tiť, či ich osob­né úda­je boli ulo­že­né a kon­zul­to­vať so správ­com úda­jov, dozve­dieť sa o ich obsa­hu a pôvo­du, ove­riť ich správ­nosť ale­bo požia­dať, aby moh­li byť dopl­ne­né, zru­še­né, aktu­ali­zo­va­né ale­bo opra­ve­né, ale­bo pre ich trans­for­má­ciu do ano­nym­né­ho for­má­tu ale­bo blo­ko­vať aké­koľ­vek úda­je ucho­va­né v roz­po­re so záko­nom, ako aj pro­ti ich zaob­chá­dza­niu ale­bo všet­ky zákon­né dôvo­dy.

Zme­ny tých­to zásad ochra­ny súkro­mia

Správ­ca úda­jov si vyhra­dzu­je prá­vo na zme­ny tých­to zásad ochra­ny súkro­mia kedy­koľ­vek ozná­me­ním svo­jim uží­va­te­ľom na tej­to strán­ke. Dôraz­ne sa odpo­rú­ča skon­tro­lo­vať túto strán­ku čas­to, s odka­zom na dátum posled­nej úpra­vy uve­de­né v dol­nej čas­ti. Ak pou­ží­va­teľ odmiet­ne kto­ré­koľ­vek zme­ny v tej­to ochra­ny úda­jov, musí pre­stať pou­ží­vať túto apli­ká­ciu a môže poža­do­vať, aby správ­ca úda­jov odstrá­nil osob­né úda­je. Ak nie je uve­de­né inak, potom aktu­ál­ne zása­dy ochra­ny osob­ných úda­jov sa vzťa­huj ku všet­kým osob­ným úda­jom, kto­ré má správ­ca úda­jov o uží­va­te­ľov.

Ako nás kon­tak­to­vať

Ak máte aké­koľ­vek otáz­ky týka­jú­ce sa tej­to ochra­ny osob­ných úda­jov ale­bo slu­žieb, pro­sím kon­tak­tuj­te nás na náš e-mail ale­bo tele­fón­ne čís­lo uve­de­né na našej strán­ke.

Defi­ní­cia a práv­ne odka­zy

Posled­ná aktu­ali­zá­cia: 26. feb­ru­ára 2017

Pri­va­cy Poli­cy of app­li­ca­ti­on Odta­ho­va sluz­ba Hava­ria­Trans

We use data to impro­ve the imple­men­ta­ti­on of our ser­vi­ces that we pro­vi­de.

Data col­lec­ti­on

By using Odta­ho­va sluz­ba Hava­ria­Trans you con­sent to the col­lec­ti­on, use and sha­ring of your per­so­nal data, which are con­sis­tent with the pro­tec­ti­on of per­so­nal data.

This App­li­ca­ti­on col­lects some Per­so­nal Data from Users.

Poli­cy sum­ma­ry

Types of Data col­lec­ted

1. Telep­ho­ne num­ber of user

2. Loca­ti­on detec­ti­on

Per­so­nal data col­lec­ted for the fol­lo­wing pur­po­ses and using the fol­lo­wing ser­vi­ces:

1. Telep­ho­ne num­ber of user

Among the types of Per­so­nal Data that this App­li­ca­ti­onn col­lect, by itself or through third par­ties, the­re are: pho­ne num­ber – it allo­ws you to read sta­te and pho­ne iden­ti­ty, which neces­sa­ry only for con­nec­ting with the com­pa­ny, for the pro­vi­si­on of ser­vi­ces.

Any use of Cookies – or of other trac­king tools – by this App­li­ca­ti­on or by the owners of third par­ty ser­vi­ces used by this App­li­ca­ti­on, unless sta­ted other­wi­se, ser­ves to iden­ti­fy Users and remem­ber the­ir pre­fe­ren­ces, for the sole pur­po­se of pro­vi­ding the ser­vi­ce requ­ired by the User.

Fai­lu­re to pro­vi­de cer­tain Per­so­nal Data may make it impos­sib­le for this App­li­ca­ti­on to pro­vi­de its ser­vi­ces.

Users are res­pon­sib­le for any Per­so­nal Data of third par­ties obtai­ned, pub­lis­hed or sha­red through this App­li­ca­ti­on and con­firm that they have the third party’s con­sent to pro­vi­de the Data to the Owner.

2. Loca­ti­on dete­ci­on

The­se per­so­nal data an App­li­ca­ti­on sends the owner an app­li­ca­ti­on using GPS and network to detect your loca­ti­on infor­ma­ti­on needed in order to be able to pro­vi­de the desi­red look for the towing ser­vi­ce (pur­po­ses road­si­de assis­tan­ce towing, ser­vi­ce etc.), car­ried out by our com­pa­ny.

How do we use your per­so­nal data?

We may use your per­so­nal data for the fol­lo­wing pur­po­ses:

  • To deter­mi­ne your loca­ti­on, to find a pla­ce whe­re you are to find out the­re you need to per­form the ser­vi­ce

  • To deal with any prob­lems asso­cia­ted with our ser­vi­ces

  • To pro­cess your orders

Mode and pla­ce of pro­ces­sing the Data

Met­hods of pro­ces­sing

The Data Con­trol­ler pro­ces­ses the Data of Users in a pro­per man­ner and shall take app­rop­ria­te secu­ri­ty mea­su­res to pre­vent unaut­ho­ri­zed access, disc­lo­su­re, modi­fi­ca­ti­on, or unaut­ho­ri­zed des­tru­ci­on of the Data. The Data pro­ces­sing is car­ried out using com­pu­ters or IT enab­led tools fol­lo­wing orga­ni­za­ti­onal pro­ce­du­res and modes strict­ly rela­ted to the pur­po­ses indi­ca­ted. In addi­ti­on to the Data Con­trol­ler, in some cases, The Data may be acces­sib­le to cer­tain types of per­sons in char­ge, invol­ved with the ope­ra­ti­on of the site (admi­ni­stra­ti­on, legal, sys­tem admi­ni­stra­ti­on) or exter­nal par­ties (such as third par­ty tech­ni­cal ser­vi­ce pro­vi­ders, IT com­pa­nies com­mu­ni­ca­ti­ons agen­cies) appo­in­ted, if neces­sa­ry, as Data Pro­ces­sors by the owner. The upda­ted list of the­se par­ties may be requ­es­ted from the Data Con­trol­ler at any time.

Pla­ce

The Data is pro­ces­sed at the Data Controller’s ope­ra­ting offi­cers and in any other pla­ces whe­re the par­ties invol­ved with the pro­ces­sing are loca­ted. For furt­her infor­ma­ti­on, ple­a­se con­tact the Data Con­trol­ler.

The Data is kept for the time neces­sa­ry to pro­vi­de the ser­vi­ce requ­es­ted by tha User, or sta­ted by the pur­po­ses out­li­ned in this docu­ment, and the User can alwa­ys requ­est that the Data Con­trol­ler sus­pend or remo­ve the data.

The use of the col­lec­ted Data

The Data con­cer­ning the User is col­lec­ted to allow the Owner to pro­vi­de its ser­vi­ces, as well as for the fol­lo­wing pur­po­ses:

The Per­so­nal Data used for each pur­po­se is out­li­ned in the spe­ci­fic sec­ti­ons of this docu­ment.

Detai­led infor­ma­ti­on on the pro­ces­sing of Per­so­nal Data

Per­so­nal Data is col­lec­ted for the fol­lo­wing pur­po­ses and using the fol­lo­wing ser­vi­ces:

Legal acti­on

The User’s Per­so­nal Data may be used for legal pur­po­ses by the Data Con­trol­ler, in Court or in the sta­ges lea­ding to possib­le legal acti­on ari­sing from impro­per use of this App­li­ca­ti­on or the rela­ted ser­vi­ces.

The User dec­la­res to be awa­re that the Data Con­trol­ler may be requ­ired to reve­al Per­so­nal Data upon requ­est of pub­lic aut­ho­ri­ties.

The rights of Users

Users have the right, at any time, to know whet­her the­ir Per­so­nal Data has been sto­red and con­sult the Data Con­trol­ler to learn about the­ir con­tents and ori­gin, to veri­fy the­ir accu­ra­cy or to ask for them to be supp­le­men­ted, can­cel­led, upda­ted or cor­rec­ted, or for the­ir trans­fo­ra­ma­ti­on into ano­ny­mous for­mat or to block any data held in viola­ti­on of the law, as well as to oppo­se the­ir tre­at­ment for any and all legi­ti­ma­te rea­sons. Requ­ests should be sent to the Data Con­trol­ler at the con­tact infor­ma­ti­on set out abo­ve.

Chan­ges to this pri­va­cy poli­cy

The Data Con­trol­ler reser­ves the right to make chan­ges to this pri­va­cy poli­cy at any time by giving noti­ce to its Users on this page. It is stron­gly recom­men­ded to check this page often, refer­ring to the date of the last modi­fi­ca­ti­on lis­ted at the bot­tom. If a User objects to any of the chan­ges to the Poli­cy, the User must cea­se using this App­li­ca­ti­on and can requ­est that the Data Con­trol­ler remo­ve the the Per­so­nal Data. Unless sta­ted other­wi­se, the then-cur­rent pri­va­cy poli­cy app­lies to all Per­so­nal Data the Data Con­trol­ler has about Users.

How to con­tact us

If you have any ques­ti­ons about this pri­va­cy poli­cy or ser­vi­ce, ple­a­se con­tact us on our e-mail adress or pho­ne num­ber given on our web­si­te.

Defi­ni­ti­ons and legal refe­ren­ces

Laters upda­te: 26 Feb­ru­ary 2017