Odťahová služba Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom

odtahova_sluzba_banska-bystrica

Odťa­ho­vá služ­ba Ban­ská Bys­tri­ca volaj­te 24h: 0911349995

Odťa­ho­vá služ­ba fir­my Hava­ria Trans ponú­ka moto­ris­tom pomoc v núdzi  v čo najk­rat­šom mož­nom čase. Naša odťa­ho­vá služ­ba prompt­ne a seri­óz­ne zabez­pe­čí odťah váš­ho vozid­la, vyber­te si najs­po­ľah­li­vej­šiu odťa­hov­ku v okre­soch Ban­ská Bys­tri­ca, Žiar nad Hro­nom, Zvo­len. Sme par­tne­ri všet­kých slo­ven­ských pois­ťov­ní. Naša odťa­hov­ka zabez­pe­ču­je služ­by moto­ris­tom v okre­soch BB, ZV, ZH. K dis­po­zí­cií sú vám naše stre­dis­ká v tých­to mes­tách. Ak potre­bu­je­te asis­tenč­né služ­by zavo­laj­te nám na čís­lo 0911 349 995 a spý­taj­te sa na pod­rob­nos­ti.

Odťahovka vozidiel pôsobí v okresoch:

okres Ban­ská Bys­tri­ca

okres Ban­ská Štiav­ni­ca

okres Brez­no

okres Det­va

okres Kru­pi­na

okres Luče­nec

okres Pol­tár

okres Revú­ca

okres Rimav­ská Sobo­ta

okres Veľ­ký Krtíš

okres Zvo­len

okres Žar­no­vi­ca

okres Žiar nad Hro­nom

Odťahová služba HAVARIA TRANS poskytuje odťah vozidiel v mestách a obciach

Odťahovka vozidiel v okrese Banská Bystrica:

Odťah vozi­diel Badín · Balá­že · Brus­no · Čerín · Dol­ná Miči­ná · Dol­ný Har­ma­nec · Dono­va­ly · Dúb­ra­vi­ca · Har­ma­nec · Hia­deľ · Hor­ná Miči­ná · Hor­né Prša­ny · Hro­choť · Hron­sek · Kor­dí­ky · Krá­li­ky · Kyn­ce­ľo­vá · Luča­tín · Ľubie­to­vá · Mala­chov · Medzib­rod · Môce · Motyč­ky · Moš­te­ni­ca · Môl­ča · Nemce · Orav­ce · Pod­ko­ni­ce · Pohron­ský Buko­vec · Poni­ky · Pov­raz­ník · Prie­chod · Rieč­ka · Sebe­dín-Bečov · Sel­ce · Slo­ven­ská Ľup­ča · Sta­ré Hory · Strel­ní­ky · Špa­nia Doli­na · Tajov · Turec­ká · Vlka­no­vá

Odťah vozidiel v okrese Zvolen:

Odťa­hov­ka Babi­ná · Bacú­rov · Bre­zi­ny · Bud­ča · Bzov­ská Lehôt­ka · Dob­rá Niva · Dubo­vé · Hron­ská Brez­ni­ca · Ková­čo­vá · Lešť (vojen­ský obvod) · Lies­ko­vec · Luka­vi­ca · Michal­ko­vá · Očo­vá · Ostrá Lúka · Plie­šov­ce · Podzám­čok · Sása · Siel­ni­ca · Tŕnie · Turo­vá · Veľ­ká Lúka · Zvo­len­ská Sla­ti­na · Želez­ná Brez­ni­ca

Odťahová služba Sliač

Odťahová služba v okrese Žiar nad Hronom:

Odťa­hov­ka Bar­to­šo­va Lehôt­ka · Bze­ni­ca · Dol­ná Trnáv­ka · Dol­ná Ves · Dol­ná Žda­ňa · Hli­ník nad Hro­nom · Hor­ná Ves · Hor­ná Žda­ňa · Hron­ská Dúb­ra­va · Ihráč · Jano­va Leho­ta · Jas­tra­bá · Koper­ni­ca · Koso­rín · Kra­hu­le · Krem­nic­ké Bane · Kune­šov · Lado­mer­ská Vies­ka · Lehôt­ka pod Breh­mi · Lov­ča · Lov­či­ca-Tru­bín · Lúč­ky · Luti­la · Nevoľ­né · Pite­lo­vá · Pre­sta­vl­ky · Pro­chot · Repiš­te · Skle­né Tep­li­ce · Slas­ká · Sta­rá Krem­nič­ka · Trna­vá Hora · Vyh­ne

Odťahová služba Kremnica

Dokážeme pre vás zabezpečiť AJ BEZPLATNÝ ODŤAH v prípade dopravnej nehody

Zavolajte nám a považujte za vybavené!

0911 349 995

[Google_Maps_WD id=2 map=3]