Dokážeme pre vás zabezpečiť AJ BEZPLATNÝ ODŤAH v prípade dopravnej nehody

Zavolajte nám a považujte za vybavené!

0911 349 995

Doprav­ná neho­da? Poru­cha auto­mo­bi­lu? Zabuc­hnu­té kľú­če? Defekt? nemá­te ben­zín? Odťa­ho­vá služ­ba Hava­ria Trans zabez­pe­ču­je odťah vozi­diel a asis­tenč­né služ­by moto­ris­tom naj­mä v regi­ó­noch Ban­ská Bys­tri­ca, Zvo­len, Žiar nad Hro­nom. Sme spo­ľah­li­vá a seri­óz­na odťa­hov­ka a v prí­pa­de mož­nos­tí zabez­pe­čí­me pre vás asis­tenč­né služ­by moto­ris­tom aj zdar­ma. Sme par­tner všet­kých pois­ťov­ní. Seri­óz­na pomoc moto­ris­tom v núdzi. Našu tech­ni­ku a kole­gov z ASOS-u môže­te vidieť na rôz­nych moto­ris­tic­kých podu­ja­tiach na Slo­ven­sku, kde poväč­ši­ne zabez­pe­ču­je­me odťah voz­di­diel (Auto­s­li­de a pod.)

Asis­tenč­né služ­by Allianz, asis­tenč­né služ­by Koope­ra­tí­va, asiss­tenč­né služ­by Gene­ra­li, asis­tenč­né služ­by Komu­nál­na pois­ťov­ňa, asis­tenč­né služ­by AXA, asis­tenč­né služ­by Uni­qa, asis­tenč­né služ­by Wus­ten­rot, asis­tenč­né služ­by ČSOB

Odťahová služba stredisko Banská Bystrica

odtahova_sluzba_banska-bystrica

Odťa­ho­vá služ­ba Zvo­len volaj­te 24h: 0911349995

Odťa­ho­vá služ­ba fir­my Hava­ria Trans ponú­ka moto­ris­tom pomoc v núdzi  v čo najk­rat­šom mož­nom čase. Naša odťa­ho­vá služ­ba prompt­ne a seri­óz­ne zabez­pe­čí odťah váš­ho vozid­la, vyber­te si najs­po­ľah­li­vej­šiu odťa­hov­ku v okre­soch Ban­ská Bys­tri­ca, Žiar nad Hro­nom, Zvo­len. Sme par­tne­ri všet­kých slo­ven­ských pois­ťov­ní. Naša odťa­hov­ka zabez­pe­ču­je služ­by moto­ris­tom v okre­soch BB, ZV, ZH. K dis­po­zí­cií sú vám naše stre­dis­ká v tých­to mes­tách. Ak potre­bu­je­te asis­tenč­né služ­by zavo­laj­te nám na čís­lo 0911 349 995 a spý­taj­te sa na pod­rob­nos­ti.

Odťa­ho­vá služ­ba Ban­ská Bys­tri­ca posky­tu­je odťah vozi­diel v mes­tách a obciach v okre­se Ban­ská Bys­tri­ca: Badín · Balá­že · Brus­no · Čerín · Dol­ná Miči­ná · Dol­ný Har­ma­nec · Dono­va­ly · Dúb­ra­vi­ca · Har­ma­nec · Hia­deľ · Hor­ná Miči­ná · Hor­né Prša­ny · Hro­choť · Hron­sek · Kor­dí­ky · Krá­li­ky · Kyn­ce­ľo­vá · Luča­tín · Ľubie­to­vá · Mala­chov · Medzib­rod · Môce · Motyč­ky · Moš­te­ni­ca · Môl­ča · Nemce · Orav­ce · Pod­ko­ni­ce · Pohron­ský Buko­vec · Poni­ky · Pov­raz­ník · Prie­chod · Rieč­ka · Sebe­dín-Bečov · Sel­ce · Slo­ven­ská Ľup­ča · Sta­ré Hory · Strel­ní­ky · Špa­nia Doli­na · Tajov · Turec­ká · Vlka­no­vá

Odťahová služba a asistenčné služby motoristom Zvolen

odtahova_sluzba_zvolen

Odťa­ho­vá služ­ba Zvo­len volaj­te 24h: 0911349995

Odťa­ho­vá služ­ba Zvo­len fir­my Hava­ria Trans ponú­ka moto­ris­tom pomoc v núdzi  v čo najk­rat­šom mož­nom čase. Naša odťa­ho­vá služ­ba prompt­ne a seri­óz­ne zabez­pe­čí odťah váš­ho vozid­la, vyber­te si najs­po­ľah­li­vej­šiu odťa­hov­ku v okre­soch Ban­ská Bys­tri­ca, Žiar nad Hro­nom, Zvo­len. Sme par­tne­ri všet­kých slo­ven­ských pois­ťov­ní. Naša odťa­hov­ka zabez­pe­ču­je služ­by moto­ris­tom v okre­soch BB, ZV, ZH. Ak potre­bu­je­te asis­tenč­né služ­by zavo­laj­te nám na čís­lo 0911 349 995 a spý­taj­te sa na pod­rob­nos­ti.

Odťah vozidiel a asistenčné služby v okrese Zvolen:

Odťa­hov­ka Babi­ná · Bacú­rov · Bre­zi­ny · Bud­ča · Bzov­ská Lehôt­ka · Dob­rá Niva · Dubo­vé · Hron­ská Brez­ni­ca · Ková­čo­vá · Lešť (vojen­ský obvod) · Lies­ko­vec · Luka­vi­ca · Michal­ko­vá · Očo­vá · Ostrá Lúka · Plie­šov­ce · Podzám­čok · Sása · Siel­ni­ca · Tŕnie · Turo­vá · Veľ­ká Lúka · Zvo­len­ská Sla­ti­na · Želez­ná Brez­ni­ca

Odťahová služba Sliač

Ak ste uviaz­li na ces­te a nevie­te si rady, odťa­ho­vá služ­ba Zvo­len Hava­ria Trans vás v čo najk­rat­šom čase vyslo­bo­dí z akej­koľ­vek nepred­ví­da­teľ­nej situ­ácie.

Doprav­ná neho­da ale­bo poru­cha vozid­la už viac nebu­de pre vás nez­vlád­nu­teľ­ným prob­lé­mom. Náš vyško­le­ný team pra­cov­ní­kov sa vás ochot­ne ujme a nedo­vo­lí neprí­jem­nos­tiam na ces­tách, aby vám spô­so­bo­va­li zby­toč­né vrás­ky.

V prípade akýchkoľvek problémov nezúfajte, zachovajte si chladnú hlavu a jednoducho zavolajte na telefónne číslo 0911 349 995.

Pris­pô­so­bu­je­me sa vašej situ­ácii – v port­fó­liu odťa­hov­ky Zvo­len máme veľ­ké množ­stvo odťa­ho­vej tech­ni­ky, aby nás žiad­ny váš prob­lém neprek­va­pil. Mys­lí­me na náš­ho kli­en­ta a vždy posie­la­me vozid­lo adek­vát­ne okol­nos­tiam, čím sa vyh­ne­me zby­toč­ným nákla­dom a šet­rí­me vaše penia­ze.

V odťa­hov­ke Zvo­len drží­me krok s požia­dav­ka­mi moder­nej doby a sna­ží­me sa pri­ná­šať a zavá­dzať ino­vá­cie do našej odťa­ho­vej tech­ni­ky a slu­žieb. Chce­me ponúk­nuť prvo­tried­ny ser­vis a pro­fe­si­onál­ny prí­stup, aby sme čo naj­lep­šie vyho­ve­li vašim požia­dav­kám.

Orga­ni­zo­va­nosť a ope­ra­tív­ne rie­še­nia situ­ácii sa odzr­kad­ľu­jú na rých­los­ti náš­ho ser­vi­su. GPS a rádi­ové sta­ni­ce sú samoz­rej­mos­ťou v kaž­dom vozid­le, umož­ňu­jú nám ihneď rea­go­vať na nové nepred­ví­da­teľ­né situ­ácie na ces­tách a tak zefek­tív­ňo­vať kva­li­tu posky­to­va­ných slu­žieb.

Odťa­ho­vá služ­ba Zvo­len posky­tu­je aj odťah náklad­ných vozi­diel, odťah kami­ó­nov, pre­voz áut na STK, odťah a pre­voz VZV (vyso­ko­z­dviž­né vozí­ky).

Zabez­pe­ču­je­me pre vás aj ďal­šie služ­by, ako je naprí­klad pre­pra­va a pre­voz vozi­diel na dlhé tra­sy, poskyt­nu­tie náh­rad­né­ho vozid­la ale­bo aj pre­pra­va 9-miest­nym vozid­lom

Odťa­hov­ka ASOS Zvo­len je vám k dis­po­zí­cii 24 hodín den­ne, tak­že sa už nemu­sí­te báť žiad­nej situ­ácie na ces­tách v akom­koľ­vek čase.

Hava­ria­trans s.r.o. poboč­ka: Lies­kov­ská ces­ta 96001 Zvo­len cen­trál­ny dis­pe­čing Ban­ská Bys­tri­ca

Odťahová služba stredisko Žiar nad Hronom

Havaria Trans – Odťahová služba Žiar nad Hronom

Odťa­ho­vá služ­ba Žiar nad Hro­nom – Hava­ria Trans je odpo­ve­ďou na kaž­dú neprí­jem­nú situ­áciu na ces­tách. Spo­ľah­ni­te sa na nás, za čo najk­rat­ší čas vás vyslo­bo­dí­me z akých­koľ­vek neprí­jem­nos­tí.

Vyško­le­ný team sa o vás a vaše vozid­lo posta­rá nie­len v prí­pa­de poru­chy, ale aj doprav­nej neho­dy. Ak nasta­ne prob­lém, nevá­haj­te a kon­tak­tuj­te nás na tele­fón­nom čís­le 0911 349 995.

Neprek­va­pí nás žiad­na situ­ácia, dis­po­nu­je­me rôz­no­ro­dou odťa­ho­vou tech­ni­kou, aby sme čo najv­hod­nej­šie a nej­lep­šie pokry­li vaše požia­dav­ky a záro­veň veľ­mi neza­ťa­žo­va­li vašu peňa­žen­ku.

Dôle­ži­tým bodom našej čin­nos­ti je neus­tá­la moder­ni­zá­cia vozo­vé­ho par­ku. Sme si vedo­mí, že požia­dav­ky doby sa neus­tá­le zvy­šu­jú a sme pri­pra­ve­ní s ňou držať krok. Pro­fe­si­onál­ny výkon a kva­li­ta našich slu­žieb sú zaklad­ný­mi pilier­mi náš­ho ser­vi­su. Kaž­dé vozid­lo je vyba­ve­né GPS a rádi­ový­mi sta­ni­ca­mi, čo umož­ňu­je ope­ra­tív­ne rie­še­nie prob­lé­mov pria­mo z dis­pe­čin­gu, čím šet­rí­me nie­len váš čas, ale aj penia­ze.

Posky­tu­je­me aj ďal­šie služ­by, pod­ľa vašich požia­da­viek vie­me zabez­pe­čiť pre­pra­vu vozi­diel na dlhé tra­sy, samoz­rej­mos­ťou je aj pre­voz pra­cov­ných a vyso­ko­z­dviž­ných plo­šín ale­bo trak­to­rov. V prí­pa­de potre­by vám poskyt­ne­me náh­rad­né vozid­lo ako aj pre­pra­vu osôb 9-miest­nym vozid­lom.

Odťa­hov­ka Žiar nad Hro­nom rie­ši vaše prob­lé­my nons­top 24 hodín den­ne, nevá­haj­te a obráť­te sa na nás!

www.odtahovkazh.sk