Odťahová služba a asistenčné služby motoristom Zvolen

odtahova_sluzba_zvolen

Odťa­ho­vá služ­ba Zvo­len volaj­te 24h: 0911349995

Odťa­ho­vá služ­ba Zvo­len fir­my Hava­ria Trans ponú­ka moto­ris­tom pomoc v núdzi  v čo najk­rat­šom mož­nom čase. Naša odťa­ho­vá služ­ba prompt­ne a seri­óz­ne zabez­pe­čí odťah váš­ho vozid­la, vyber­te si najs­po­ľah­li­vej­šiu odťa­hov­ku v okre­soch Ban­ská Bys­tri­ca, Žiar nad Hro­nom, Zvo­len. Sme par­tne­ri všet­kých slo­ven­ských pois­ťov­ní. Naša odťa­hov­ka zabez­pe­ču­je služ­by moto­ris­tom v okre­soch BB, ZV, ZH. Ak potre­bu­je­te asis­tenč­né služ­by zavo­laj­te nám na čís­lo 0911 349 995 a spý­taj­te sa na pod­rob­nos­ti.

Odťah vozidiel a asistenčné služby v okrese Zvolen:

Odťa­hov­ka Babi­ná · Bacú­rov · Bre­zi­ny · Bud­ča · Bzov­ská Lehôt­ka · Dob­rá Niva · Dubo­vé · Hron­ská Brez­ni­ca · Ková­čo­vá · Lešť (vojen­ský obvod) · Lies­ko­vec · Luka­vi­ca · Michal­ko­vá · Očo­vá · Ostrá Lúka · Plie­šov­ce · Podzám­čok · Sása · Siel­ni­ca · Tŕnie · Turo­vá · Veľ­ká Lúka · Zvo­len­ská Sla­ti­na · Želez­ná Brez­ni­ca

Odťahová služba Sliač

Ak ste uviaz­li na ces­te a nevie­te si rady, odťa­ho­vá služ­ba Zvo­len Hava­ria Trans vás v čo najk­rat­šom čase vyslo­bo­dí z akej­koľ­vek nepred­ví­da­teľ­nej situ­ácie.

Doprav­ná neho­da ale­bo poru­cha vozid­la už viac nebu­de pre vás nez­vlád­nu­teľ­ným prob­lé­mom. Náš vyško­le­ný team pra­cov­ní­kov sa vás ochot­ne ujme a nedo­vo­lí neprí­jem­nos­tiam na ces­tách, aby vám spô­so­bo­va­li zby­toč­né vrás­ky.

V prípade akýchkoľvek problémov nezúfajte, zachovajte si chladnú hlavu a jednoducho zavolajte na telefónne číslo 0911 349 995.

Pris­pô­so­bu­je­me sa vašej situ­ácii – v port­fó­liu odťa­hov­ky Zvo­len máme veľ­ké množ­stvo odťa­ho­vej tech­ni­ky, aby nás žiad­ny váš prob­lém neprek­va­pil. Mys­lí­me na náš­ho kli­en­ta a vždy posie­la­me vozid­lo adek­vát­ne okol­nos­tiam, čím sa vyh­ne­me zby­toč­ným nákla­dom a šet­rí­me vaše penia­ze.

V odťa­hov­ke Zvo­len drží­me krok s požia­dav­ka­mi moder­nej doby a sna­ží­me sa pri­ná­šať a zavá­dzať ino­vá­cie do našej odťa­ho­vej tech­ni­ky a slu­žieb. Chce­me ponúk­nuť prvo­tried­ny ser­vis a pro­fe­si­onál­ny prí­stup, aby sme čo naj­lep­šie vyho­ve­li vašim požia­dav­kám.

Orga­ni­zo­va­nosť a ope­ra­tív­ne rie­še­nia situ­ácii sa odzr­kad­ľu­jú na rých­los­ti náš­ho ser­vi­su. GPS a rádi­ové sta­ni­ce sú samoz­rej­mos­ťou v kaž­dom vozid­le, umož­ňu­jú nám ihneď rea­go­vať na nové nepred­ví­da­teľ­né situ­ácie na ces­tách a tak zefek­tív­ňo­vať kva­li­tu posky­to­va­ných slu­žieb.

Odťa­ho­vá služ­ba Zvo­len posky­tu­je aj odťah náklad­ných vozi­diel, odťah kami­ó­nov, pre­voz áut na STK, odťah a pre­voz VZV (vyso­ko­z­dviž­né vozí­ky).

Zabez­pe­ču­je­me pre vás aj ďal­šie služ­by, ako je naprí­klad pre­pra­va a pre­voz vozi­diel na dlhé tra­sy, poskyt­nu­tie náh­rad­né­ho vozid­la ale­bo aj pre­pra­va 9-miest­nym vozid­lom

Odťa­hov­ka ASOS Zvo­len je vám k dis­po­zí­cii 24 hodín den­ne, tak­že sa už nemu­sí­te báť žiad­nej situ­ácie na ces­tách v akom­koľ­vek čase.

Hava­ria­trans s.r.o. poboč­ka: Lies­kov­ská ces­ta 96001 Zvo­len cen­trál­ny dis­pe­čing Ban­ská Bys­tri­ca

Dokážeme pre vás zabezpečiť AJ BEZPLATNÝ ODŤAH v prípade dopravnej nehody

Zavolajte nám a považujte za vybavené!

0911 349 995

[Google_Maps_WD id=2 map=4]