Vozid­lo kto­ré je schop­né zobrať spo­lu s hava­ro­va­ným, ale­bo poka­ze­ným autom ešte aj 8 ľudí. Využí­va­né na dlh­šie tra­sy.
K odťa­hu slú­ži prí­ves­ný vozík IMOLA o nos­nos­ti 3 tony, na kto­rom je namon­to­va­ný navi­ják Super­winch o sile 5 ton.

 havariatrans-odtahova-sluzba-banska-bystrica-zvolen-renault-master