Odťa­hová služba stre­disko Žiar nad Hro­nom

Hava­ria Trans – Odťa­hová služba Žiar nad Hro­nom

Odťa­hová služba Žiar nad Hro­nom – Hava­ria Trans je odpo­ve­ďou na každú neprí­jemnú situ­áciu na ces­tách. Spo­ľah­nite sa na nás, za čo najk­ratší čas vás vyslo­bo­díme z akých­koľ­vek neprí­jem­ností.

Vyško­lený team sa o vás a vaše vozidlo postará nie­len v prí­pade poru­chy, ale aj doprav­nej nehody. Ak nastane prob­lém, nevá­hajte a kon­tak­tujte nás na tele­fón­nom čísle 0911 349 995.

Neprek­vapí nás žiadna situ­ácia, dis­po­nu­jeme rôz­no­ro­dou odťa­ho­vou tech­ni­kou, aby sme čo najv­hod­nej­šie a nej­lep­šie pokryli vaše požia­davky a záro­veň veľmi neza­ťa­žo­vali vašu peňa­ženku.

Dôle­ži­tým bodom našej čin­nosti je neus­tála moder­ni­zá­cia vozo­vého parku. Sme si vedomí, že požia­davky doby sa neus­tále zvy­šujú a sme pri­pra­vení s ňou držať krok. Pro­fe­si­onálny výkon a kva­lita našich slu­žieb sú zaklad­nými piliermi nášho ser­visu. Každé vozidlo je vyba­vené GPS a rádi­ovými sta­ni­cami, čo umož­ňuje ope­ra­tívne rie­še­nie prob­lé­mov priamo z dis­pe­čingu, čím šet­ríme nie­len váš čas, ale aj peniaze.

Posky­tu­jeme aj ďal­šie služby, podľa vašich požia­da­viek vieme zabez­pe­čiť pre­pravu vozi­diel na dlhé trasy, samoz­rej­mos­ťou je aj pre­voz pra­cov­ných a vyso­ko­z­dviž­ných plo­šín alebo trak­to­rov. V prí­pade potreby vám poskyt­neme náh­radné vozidlo ako aj pre­pravu osôb 9-miest­nym vozid­lom.

Odťa­hovka Žiar nad Hro­nom rieši vaše prob­lémy nons­top 24 hodín denne, nevá­hajte a obráťte sa na nás!

www.odtahovkazh.sk