Odťa­hová služba Hava­ria Trans sa snaží v čo najk­rat­šom mož­nom čase pomôcť moto­ris­tom v núdzi.

Často nás postretnú na ces­tách neprí­jemné situ­ácie v podobe porúch na vozidle, alebo doprav­nej nehody. Náš team je pre tieto situ­ácie vyško­lený a pri­pra­vený rie­šiť ich čo v najk­rat­šej mož­nej dobe. Môžete sa na nás obrá­tiť na tele­fón­nom čísle 0911 349 995 kde nájdu naši kli­enti rie­še­nie z často­krát neprí­jem­nej úda­losti.

Dis­po­nu­jeme širo­kou šká­lou odťa­ho­vej tech­niky. Vždy sa sna­žíme adek­vátne k situ­ácii posie­lať odťa­hové vozidlo, aby sme po šetr­nej a eko­no­mic­kej stránke vyho­veli kli­en­tovi, motoristovi.Snažíme sa držať krok s dobou a inves­tu­jeme do moder­ni­zá­cie vozo­vého parku, ako aj na cer­ti­fi­ko­vané príp­ravky potrebné k pro­fe­si­onál­nemu výkonu našej čin­nosti. Naše vozidlá sú vyba­vené GPS zaria­de­niami a rádi­os­ta­ni­cami, čím vieme z dis­pe­čingu ope­ra­tívne rie­šiť zapek­lité situ­ácie v čo najk­rat­šom mož­nom časo­vom hori­zonte. Ďalej posky­tu­jeme dopl­n­kové služby a to hlavne pre­prava vozi­diel na dlhé trasy, pre­voz pra­cov­ných plo­šín, pre­voz trak­to­rov, vyso­ko­z­dviž­ných plo­šín, poskyt­nu­tie náh­rad­ného vozidla, aj pre­pravu osôb 9 miest­nym vozid­lom.
Naše stre­diská v Ban­skej Bys­trici, vo Zvo­lene a v Žiari nad Hro­nom sú pri­pra­vené slú­žiť moto­ris­tom nepretr­žite 24 hodín Nons­top.